Odborný kurz

Každý rok trvání projektu bude uskutečněn jeden odborný kurz zaměřený na vybraná témata z oblasti regenerace krajiny. Kurz bude probíhat během osmi třídenních bloků (duben – prosinec) na Mendlově univerzitě v Brně. Součástí kurzu bude kromě teoretické části probíhající formou přednášek také část praktická ve formě terénní výuky na vybraných poškozených a rekultivovaných lokalitách. Vzhledem k tomu, že každý rok bude tematické zaměření kurzu mírně odlišné, mohou zájemci z cílových skupin absolvovat kurzy všechny nebo pouze jeden vybraný – dle jejich vlastního zájmu.

Účastníkům kurzu bude nabídnuta možnost bezplatného vzdělávání a získání nových a aktuálních informací o dané problematice. Důraz je kladen zejména na provázanost probíraných témat a na vytvoření uceleného souboru dat týkajících se řešené problematiky a to z hlediska různých oborů. Pro účastníky kurzu budou vydány souhrnné studijní materiály zahrnující veškerá probíraná témata.

Součástí kurzu je vypracování závěrečné práce a její obhajoba během závěrečného kolokvia. Účastníkům bude předáno oficiální osvědčení o absolvování kurzu.

logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky