O projektu

Název projektu: Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0090
Doba řešení projektu: 1.1. 2010 – 31.12. 2012
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.3. - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo výzvy: 09

Člověk ovlivňuje a mění krajinu odnepaměti. Zasahuje do jejích jednotlivých složek, využívá je, mění a někdy svou činností i poškozuje. S postupem času a vývojem technologií se stává tento záběr do krajiny stále intenzivnějším. Hospodářský a průmyslový pokrok, ale také pokrok ve vědě a výzkumu, díky nimž roste naše životní úroveň, nesou s sebou často negativní a někdy i nezvratné změny v prostředí krajiny. Pokrok a vývoj zastavit nemůžeme, nelze však ani odepřít odpovědnost lidí za někdy až katastrofické následky lidské činnosti v krajinném prostoru. Snaha o nápravu škod člověkem způsobených a snaha o zachování či ještě lépe zlepšení kvality životního prostředí pro následující generace, dodává problematice regenerace krajiny na významu v mnoha oborech včetně ekologie, biologie, urbanismu a stavitelství, průmyslu a zemědělství, ale také ekonomie, sociologie a mnoha dalších.

Projekt Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností je součástí operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je financován Evropským sociálním fondem.

Cílem projektu je vytvoření komplexní sítě informací, kontaktů a spolupráce mezi odborníky , studenty, pedagogy, vědeckými a vývojovými pracovníky, kteří se, z hlediska různých oborů, zabývají problematikou regenerace krajiny a s ní provázanými tématy. Jedná se například o způsoby a intenzitu poškození krajiny, její devastaci a degradaci, vliv lidské činnosti na krajinu a její biologické, ekologické, sociální a ekonomické struktury. Jednou z významných součástí projektu je také řešení problémů jako jsou změny funkce krajiny, její opětovné vyžití, regenerace, rekultivace a ekologická stabilizace. V projektu bychom chtěli soustředit odborníky, kteří se zabývají současnými trendy, pokrokem a vývojem problematiky a také bychom chtěli s jejich pomocí a s pomocí ukázek praktických příkladů poukázat na nevhodné formy a způsoby regenerace krajiny v minulosti. Výsledkem činnosti projektu by měl být alespoň nástin komplexního pojetí současné problematiky regenerace krajiny, které by řešilo problémy všech krajinných složek.

Délka trvání projektu jsou tři roky, během kterých bychom chtěli pozvat přední odborníky (domácí i zahraniční) k účasti a přednášení na odborných kurzech, seminářích, konferencích a workshopech a také pro volitelný předmět na MENDELU. Všechny složky projektu mají za cíl vzdělávat a rozšiřovat teoretické vědomosti, které doplní názorné příklady z praxe a práce v terénu. Jednotlivé příspěvky odborníků budou publikovány a to ve sbornících z konferencí, v skriptech a v monografii, která vznikne v třetím roce konání projektu jako souhrnný průřez všemi odvětvími a problematikou v oblasti regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností.

Webové stránky projektu slouží zejména pro kompletní přehled o jednotlivých částech projektu, informují o plánovaných a již proběhlých akcích a zároveň umožňují přihlašování na ně.

logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky